(028)39118581

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

I.T

∗ Trình độ học vấn: Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin

∗ Chuyên môn:

- Phát triển phần mềm;

- Xây dựng và quản lý dữ liệu

- Xây dựng hệ thống bảo mật.

∗ Kinh nghiệm làm việc: hơn 10 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin