(028)39118581

Người được cấp Thẻ APEC phải là Doanh nhân làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng các điều kiện theo quy định và phải giữ các chức danh quản lý sau đây trong Công ty:

doi-tuong-duoc-cap-the-apec

- Chủ doanh nghiệp tư nhân;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị;

- Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty;

- Kế toán trưởng;

- Trưởng phòng;

- Trưởng chi nhánh.