(028)39118581

Thẻ APEC có thời hạn sử dụng 05 năm, kể từ ngày cấp và không được gia hạn. Trong trường hợp thẻ ABTC hết thời hạn sử dụng thì doanh nhân phải đề nghị cấp thẻ mới.

Như vậy, trong quá trình sử dụng, doanh nhân phải chú ý thời hạn sử dụng của Thẻ APEC để làm thủ tục đề nghị cấp mới khi thẻ sắp hết hạn để tránh trường hợp ảnh hưởng đến kế hoạch công tác trong thời gian chờ cấp mới Thẻ APEC.

Thẻ APEC của quý khách sắp hết hạn? (Xem thêm cấp lại do hết hạn)